🇮🇳 Vande Matram Lyrics in Hindi | National Song of India

Vande Mataram is a poem written in Bengali by Bankim Chandra Chattopadhyaya in 1870s, which he remembered for his 1882 Bengali novel Anandamath. The poem was first sung by Rabindranath Tagore in the 1896 meeting of the Indian National Congress. The initial two stanzas of the song were taken on as the National Song of India in October 1937 by the Congress Working Committee before the finish of pilgrim rule in August 1947


Lyrics of Vande Mataram in Hindi - National Song of India

🇮🇳 Vande Matram Lyrics in Hindi | National Song of India
Porm by Bankim Chandra Chatterjee

Lyrics of Vande Mataram in Hindi

वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् शस्यशामलां मातरम् ।

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् ।। १ ।।

वन्दे मातरम् ।

कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले, अबला केन मा एत बले ।

बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम् ।। २ ।।

वन्दे मातरम् ।

तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि, तुमि मर्म त्वं हि प्राणा: शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे मातरम् ।। ३ ।।

वन्दे मातरम् ।

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम् नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् ।। ४ ।।

वन्दे मातरम् ।

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् ।। ५ ।।

वन्दे मातरम् ।।


Previous Post Next Post