ഹനുമാൻ ചാലിസ Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam

Lyrics of Hanuman Chalisa in Malayalam

Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam
Author തുളസീദാസ്
Verses 40

Hanuman Chalisa Lyrics in Malayalam


ദോഹ
ശ്രീ ഗുരു ചരന് സരോജ് രജ് നിജമന മുകുര സുധാരി I
ബരനഉ രഘുബര് ബിമല ജസു ജോ ദായക് ഫല് ചാരി II
ബുദ്ധി ഹീൻ തനു ജനികെ,സുമിരോ പാവന കുമാർ I
ബല ബുദ്ധി ബിദ്യ ദേഹുമോഹി ഹരഹു കലെസ് ബികാര്
ചാലീസ
ജയ് ഹനുമാൻ ഗ്യാൻ ഗുണ സാഗർ,
ജയ് കപിഷ് തിഹും ലോക ഉജാകര് II1II

രാംദൂത് അതുലിത് ബല ധാമ ,
അന്ജനി പുത്ര പവൻസുത നാമാ. II2II

മഹാബീർ ബിക്രം ബജ്റൻഗി,
കുമതി നിവാർ സുമതി കെ സംഗി, II3II

കഞ്ചൻ ബരൺ ബിരാജ് സുബിസാ,
കാനന കുണ്ടൽ കുഞ്ചിത കേസ. II4II

ഹാഥ് ബജ്ര ഓർ ധ്വജാ ബിർജായ്,
കന്ധെ മൂന്ജ് ജനെ ഉ സാജേ, II5II

ശങ്കർ സുവന കേസരി നന്ദൻ,
തേജ് പ്രതാപ് മഹാ ജാഗ് വന്ദൻ. II6II

വിദ്യാവാൻ ഗുനി അതി ചതുർ,
റാം കജ് കരിബേ കോ അതൂർ, II7II

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിബെ കോ രസിയ,
റാം ലഖൻ സിതാ മന ബസിയ II8II

സൂക്ഷ്മ രൂപ ധരി സിയഹി ദിഖാവാ ,
ബികട് രൂപ ധരി ലങ്ക ജരാവാ II9II

ഭീമ രൂപ ധരി അസുര് സംഹാരെ ,
രാമ ചന്ദ്ര കെ കാജ് സംവാരെ II10II

ലായ് സഞ്ജീവന് ലഖന് ജിയായെ ,
ശ്രീ രഘുബീര് ഹരഷി ഉര് ലായേ II11II

രഘുപതി കീൻഹി ബഹുത് ബഡായി ,
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായി II12II

സഹസ് ബദന് തുംഹരോ ജസ് ഗാവേ ,
അസ് കഹി ശ്രീപതി കൺഠ ലഗവൈ II13II

സനകാദിക് ബ്രഹ്മാദി മുനീസാ ,
നാരദ സാരദ സഹിത് അഹീസാ II14II

ജമു കുബേര് ദിക്പാല് ജഹാംതെ ,
കബി കൊബിത് കഹി സകേ കഹാം തെ II15II

തുമ ഉപകാര് സുഗ്രീവഹി കീൻഹാ ,
രാമ മിലായെ രാജ്പദ് ദീംഹാ II16II

തുംഹരോ മന്ത്ര് ബിഭീഷന് മാനാ ,
ലങ്കേശ്വര് ഭയ് സബ് ജഗ് ജാനാ II17II

ജുഗ് സഹസ്ര് ജോജന് പര് ഭാനു ,
ലീല്യോ താഹി മധുര് ഫല് ജാനു II18II

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹി ,
ജലധി ലാംഖി ഗയേ അച് രജ് നാഹി II19II

ദു: ർഗ്ഗമു കാജ് ജഗത് കെ ജേതേ ,
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുംഹരെ തേതെ II20II

രാമ ദുവാരെ തുമ രഖ് വാരെ ,
ഹോത് ന ആഗ്യ ബിന്
ഹോത് ന ആഗ്യ ബിന് പൈസാരേ II21II

സബ് സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ സരനാ ,
തുമ രക്ഷക് കാഹു കോ ഡര്ന II22II

ആപന് തേജ് സംഹാരോ ആപൈ ,
തീനോ ലോക ഹാംക് തെ കാംപേ II23II

ഭൂത പിസാച് നികട്ട് നഹി ആവൈ ,
മഹാബീര് ജബ് നാം സുനാവൈ II24II

നാസൈ രോഗ് ഹരൈ സബ് പീരാ ,
ജപത് നിരന്തര് ഹനുമത് ബീരാ II25II

സങ്കട് സെ ഹനുമാന് ചുഡാവൈ ,
മന് ക്രമു ബചന ധ്യാന് ജോ ലാവൈ II26II

സബ് പര് രാം തപസ്വീ രാജാ ,
തിനകേ കാജ് സകല് തുമ സാജാ II27II

ഔര് മനോരഥ് ജോ കോയി ലാവൈ ,
സോയി അമിത് ജീവന് ഫല് പാവൈ II28II

ചാരോ ജഗ് പര് താപ് തുമ്ഹാര ,
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത് ഉജിയാരാ II29II

സാധു സംത് കെ തുമ രഖ് വാരെ ,
അസുര് നികന്ദന് രാം ദുലാരേ II30II

അഷ്ട സിദ്ധി നവ നിധി കെ ദാതാ ,
അസ് ബര് ദീന് ജാനകീ മാതാ II31II

രാം രസായനു തുംഹരെ പാസാ ,
സദാ രഹോ രഘു പതി കെ ദാസാ II32II

തുംഹരെ ഭജന് രാം കോ പാവൈ ,
ജനമു ജനമു കെ ദുഖ് ബിസ് രാവേ II33II

അന്ത കാല് രഘുബര് പുര് ജായി ,
ജഹാം ജന്മ ഹരി ഭക്ത് കഹായി II34II

ഔര് ദേവതാ ചിത്ത് ന ധരയീ ,
ഹനുമത് സേയി സർബ സുഖ് കരയീ II35II

സങ്കട് കടൈ മിടൈ സബ് പീരാ ,
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത് ബല ബീര II36II

ജയ്‌ ജയ്‌ ജയ്‌ ഹനുമാൻ ഗോസായീ,
കൃപ കരഹു ഗുരുദേവ് കി നായി II37II

ജോ സത് ബാര് പഠ കര് കോയി ,
ചൂട്ട് ഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ് ഹോയി II38II

ജോ യഹ് പഠി ഹനുമാൻ ചാലിസ ,
ഹോയ് സിദ്ധീ സാഖീ ഗൌരീശാ II39II

തുളസീ ദാസ്‌ സദാ ഹരി ചേരാ ,
കീജൈ നാഥ് ഹൃദയ് മഹാ ഡേരാ II40II

ദോഹ
പവന തനയ് സങ്കട ഹരന് മംഗള മൂരതി രൂപ്‌
രാമ ലഖന സീത സഹിത് ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ്Hanuman Chalisa Lyrics PDF Download Malayalam


Hanuman Chalisa PDF Download


Also Read :
Hanuman Chalisa Lyrics in English
Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi
Previous Post Next Post